DOCUMENTS ADJUNTS
< PLA TREBALL 2011_2012.PDF
ENLLAÇOS
CONSELL DE COORDINACIó PEDAGòGICA
SERVEIS RELACIONATS
Gestió tècnica d’esdeveniments i congressos
Sessions del Consell de Coordinació Pedagògica

Producció de la gestió tècnica de les trobades del Consell de Coordinació Pedagògica, amb l'objectiu de reunir als membres del Consell de Coordinació Pedagògica per reflexionar i debatre en comú un tema concret a treballar organitzar, aquestes sessions es duen a terme en algun equipament membre del Consell que promociona el seu espai i la seva oferta educativa.