DOCUMENTS ADJUNTS
< OFERTA ACCIONS FORMATIVES_2012-2013.PDF
ENLLAÇOS
WEB IMEB
SERVEIS RELACIONATS
Conceptualització i producció de programes i activitats
Programa de Suport Educatiu a les famílies

El Programa de Suport educatiu a les famílies té com objectiu impulsar la implicació de les famílies com a agents educatius fonamentals, tot establint continuïtats entre el context familiar i l'escolar i donant-los el suport necessari. A més, busca fomentar accions encaminades a l'educació en valors per una ciutadania activa i inclusiva i contribuir a l'enfortiment del teixit associatiu de les AMPA's.
Una oferta encaminada a l'èxit escolar
L'oferta formativa s’estructura, cada any, tenint en compte la valoració de les demandes del curs passat i prioritzant accions educatives que contribueixin a donar resposta a un dels reptes principals de l'educació a la nostra ciutat, com és l'èxit escolar, tot procurant que els continguts no els ofereixin altres instàncies de l'administració.
Aquest programa es gestiona des de l'Institut d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració dels districtes municipals.
QSL Serveis Culturals realitza la secretaria tècnica del Programa, essent el contacte amb les AMPAs i centres educatius i amb l’equip de formadors i formadores que dirigeixen les xerrades, alhora que fa les inscripcions, el seguiment de les sessions, els materials de difusió que es facilita als centres i que es publica al web de l’Ajuntament, la documentació interna i les enquestes i informes de valoració.